Jaunumi

Iestāšanās ģimnāzijās un vidusskolās

Rīgas domes IKSD 01.04.2022. izdotos iekšējos noteikumus Nr.12 “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”.

9. klašu izglītojamiem par prasībām uzņemšanai Rīgas valsts pilsētas skolu vidējās izglītības klātienes programmās uz 10. klasēm.

Papildus informācija –  uz Rīgas valsts ģimnāziju 7 .klasi iestājpārbaudījums matemātikā notiks 14.05.2022. plkst. 10.00., papildtermiņš (COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām) 28.05.2022. plkst.10.00;

Iestājpārbaudījuma ilgums līdz 3 stundām. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija papildus tajā pašā dienā organizēs iestājpārbaudījumu svešvalodā, jo īsteno pamatizglītības programmas ar augstāk sasniedzamiem rezultātiem gan vācu, gan angļu valodās.

Uz Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu 10. klasi iestājpārbaudījums notiks vienā dienā (klātienes programmas) 03.06.2022. plkst. 10.00., papildtermiņš (COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām) 14.06.2022. plkst.10.00.

Iestājpārbaudījuma ilgums 3 stundas neieskaitot starpbrīžus.

Iestājpārbaudījums sastāvēs no 2-3 daļām (pēc izglītojamā izvēles un skolu prasībām uzņemšanai 10.klasē):

1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis). Skolas savos izdotajos iekšējos noteikumos norāda, kuras no daļām tiks ņemtas par pamatu uzņemšanai Jūsu skolas vidējās izglītības programmā. Ir iespējami tikai 3 izvēļu varianti:

  1. 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis);
  2. 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis);
  3. 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).

Iestājpārbaudījumu norises vietas, laiki, pieteikšanās termiņi, programmas un vērtēšanas kārtība tiks ievietota Departamenta un izglītības iestāžu tīmekļvietnēs vismaz četras nedēļas pirms iestājpārbaudījumu norises dienas.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem notiks elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv. Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiks uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Skolēnam iestājpārbaudījums būtu jākārto tikai vienu reizi un iegūtie rezultāti tiks ņemti vērā, iestājoties izvēlētajā pašvaldības vidējās izglītības iestādē klātienes programmā.

Rezultāti tiks paziņoti 5 darba dienu laikā publicējot kodētu pretendentu rezultātu protokola izdruku Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv .

Vienotie kritēriji uzņemšanai Ģimnāzijās un Skolās

Ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 7.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 6.klasi (gada vērtējumi liecībā), atbilst šādiem kritērijiem:

1.            vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;

2.            vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

Skolas un Ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 10.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

1.            vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;

2.            vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

Iepriekš minēto prasību neattiecināsim uz pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas vai starptautiskās skolas īstenotā starptautiskā izglītības programmā Latvijā.