Mājaslapa izstrādes procesā

         

Konkursi un olimpiādes

Erasmus+ mobilitātes projekts

“Mācību procesa kvalitātes uzlabošana vizuālā mākslā un valodā”

 Mērķis:

1.uzlabot valodu mācīšanu un mācīšanos un veicināt ES valodu plašo daudzveidību un starpkultūru izpratni;

2.sekmēt mācību kvalitātes uzlabošanu, inovācijas izcilību un internacionalizāciju izglītības un apmācības iestāžu līmenī, jo

īpaši uzlabojot transnacionālo sadarbību starp izglītības un apmācības sniedzējiem un citām ieinteresētajām

personām.

Rīgas Cetra daiļamatniecības pamatskolas projektā piedalījās divi vizuālās mākslas pedagogi. Pedagogi apmeklēja Itālijas Bolzano pilsētas Bolzano Giovanni Pascoli Lyceum. Vēroja vizuālās māklsas mācību stundas, plastiskās veidošanas, scenogrāfijas, grafikas, fotogrāfēšanas stundas. Apguva jaunas metodes un iemaņas mācību procesā. Pēc Giovanni Pascoli Lyceum apmeklējuma, izstrādāja jaunus metodiskos materiālus. Pedagogi guva lielu pieredzi personīgo kompetenču attīstīšanā. Papildināja savas itāļu valodas zināšanas, ieguva Europass apliecību, apguva organizatoriskās un tehniksās prasmes.

                  Projekta izvirzītie mērķi un uzdevumi tika sasniegti. Pedagogi apgūstot jaunas inovatīvas mācību metodes izstrādāja un aprobēja jaunus mācību materiālus. Pēc Giovanni Pascoli Lyceum pedagogu ieteikuma zīmēšanas stundās tiek pielietotas jaunas metodiskās grāmatas un jaunas IT vietnes.

·       mācību metodisko materiālu papildia skolēnu jauniegūtās iemaņas fotogrāfešanā -skolēni paši fotogrāfē savus radošos darbus;

·       skolēni apguva fotogrāfešanas pamatus profesioāla fotogrāfa vadībā;

·       papildināti mācību priekšmeta vizuālā māksla metodiskie materiāli par scenogrāfijas tēmu un tie aprobēti mācību procesā;

·       lai vairāk motivētu un dažādotu stundu saturu, skolēni tika iepazīstināti ar sietspiede tehniku un skolā izveidota sietspiedes darbnīca;

·       skolotāji ir vairāk motivēti iesaistīties citos Eiropas projektos, kas bija viens no šī projekta uzdevumiem.

Projektā iesaistītie pedagogi organizēja seminārus un prezentāciju par iegūtām zināšanām Itālijā Giovanni Pascoli Lyceum:

·       Rīgas Cetra daiļamatniecības pamatskolas visiem skolotājiem;

·       Dantes Aligjrī biedriem;

·       ar jauniem izstrādātiem metodiskiem materiāliem un to ieviešanu mācību procesā tika iepazīstināti Rīgas pilsētas vizuālās mākslas skolotāji;

·       projekta aktivitātes un norise tika atspoguļota :portālā e-skola, skolas mājas lapā, izveidotājā Facebook vietnē;

·       skola piedalās e-Twinnig projektos un informēja par savu projektu;

·       skolā turpina apgūt itāļu valodu un to pielieto arī vizuālās mākslas un zīmēšanas stundās. Itāļu valodas nedēļas pasaulē “Itāļu kino valoda, itāļu valoda filmās” ietvaros bija organizēta radošo darbu izstāde “Divdesmit četri/Ventiquatro”, kas bija atzīmēta Itālijas vēstniecības programmā.

Noslēdzoties projektam ir izstrādāti metodiskie materiāli – kartiņas un kalendāri, kas izplatīti un pieejami plašam interesantu lokam.

Par aprobēto metodisko materiālu nozīmi liecina skolēnu aptaujas, sekmes un lielāka ieinteresētība mācību procesam. Skolēni šogad beidzot devīto klase lielākā daļa izvēlējās profesionālās mācību iestādes ar ievirzi – māksla. Viens no projekta uzdevumiem bija palīdzēt skolēniem karjeras izvēlē. Projekta mērķis ir sasniegts. Pedagogi turpinās strādāt pie jaunu metodisko materiālu izstrādes u to ieviešanas mācību procesā. Turpinās pilnveidot savas zināšanas un iemaņas.

Sadarbības skola Itālija ir gatava arī turpmāk sadarboties ar mūsu skolu un tuvākajā laikā plāno apmaiņas braucienā ierasties pie mums.